Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách của chương trình nước sạch nông thôn

Chiều ngày 14/5, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách của chương trình nước sạch nông thôn; báo cáo điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.