BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người

Tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo kiểm tra việc công tác thực hiện chính sách tại địa phương, an ninh trật tự, ngăn chăn các vi phạm Pháp lệnh 16 và Nghị định 36/CP

Cập nhật: 15/02/2018

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tinh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết Mậu Tuất 2018, công tác thực hiện các chế độ chính sách tại địa phương, ngày 13/2/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 531/UBND-NC về việc tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo kiểm tra việc công tác thực hiện chính sách tại địa phương, an ninh trật tự, ngăn chăn các vi phạm Pháp lệnh 16 và Nghị định 36/CP.

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
30/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Binh
29/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn
26/2017/QĐ-UBND 14/12/2017 Về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình
24/2017/QĐ-UBND 12/12/2017 Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn nhân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình
23/2017/QĐ-UBND 29/11/2017 Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
22/2017/QĐ-UBND 13/11/2017 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
27/2017/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
23/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn
24/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
25/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
21/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018 (phụ lục sẽ được bổ sung sau, đề nghị đ/c Văn thư tiếp nhận lại văn bản khi có phụ lục)
22/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018 (phụ lục sẽ được bổ sung sau, đề nghị đ/c Văn thư tiếp nhận lại văn bản khi có phụ lục)
XEM TIẾP