10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 07/QĐ-HĐND

Phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI

Ban hành: 31/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Đàm Văn Vượng

Tải file:

Công văn số 91/HĐND-TH

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI

Ban hành: 31/05/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Ban hành: 27/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018 (phụ lục sẽ được bổ sung sau, đề nghị đ/c Văn thư tiếp nhận lại văn bản khi có phụ lục)

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018 (phụ lục sẽ được bổ sung sau, đề nghị đ/c Văn thư tiếp nhận lại văn bản khi có phụ lục)

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file: