10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 01/TB-TTHĐ

Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2017

Ban hành: 05/01/2017

Lãnh đạo ký: CVP Vũ Mạnh Thía

Tải file:

Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017.

Ban hành: 13/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2016

Ban hành: 13/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015

Ban hành: 13/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017

Ban hành: 13/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương

Ban hành: 13/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 13/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 13/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình

Ban hành: 13/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2017

Ban hành: 13/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file: