10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 76-KH/TU

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22-3-2018 của Bộ Chính trị (khoá XII) về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban hành: 13/06/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 77-KH/TU

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Ban hành: 13/06/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công điện số 05-CĐ/TU-UBND

Công điện khẩn của Tỉnh uỷ - Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Ban hành: 11/06/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 193-BC/TU

Báo cáo tháng 5 năm 2018.

Ban hành: 30/05/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 191-BC/TU

Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại tỉnh Thái Bình.

Ban hành: 29/05/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Thông báo số 451-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Ban hành: 28/05/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quy định số 09-QĐi/TU

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Đề án số 05-ĐA/TU

Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 187-BC/TU

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Ban hành: 15/05/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công văn số 1254-CV/TU

Tăng cường chỉ đạo công tác triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII.

Ban hành: 14/05/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file: