Báo cáo quý 2 năm 2017

14/06/2017


CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

*. Ban Quản lý các khu công nghiệp (Xem tại đây)

*. Sở Công thương (Xem tại đây)

*. Sở Giao thông vận tải (Xem tại đây)

* Sở Khoa học và Công nghệ  (Xem tại đây)

*. Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Xem tại đây)

*. Sở Nội Vụ (Xem tại đây)

*. Sở Ngoại vụ  (Xem tại đây)

*. Sở Thông tin và Truyền thông (Xem tại đây)

*. Sở Tài nguyên và Môi trường (Xem tại đây)

*. Sở Tư pháp (Xem tại đây)

*.Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Xem tại đây)

*. Sở Y tế (Xem tại đây)

*. Sở Xây dựng (Xem tại đây)

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

*.Huyện Kiến Xương (Xem tại đây)

*. Huyện Quỳnh Phụ (Xem tại đây)