10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 1707/UBND-TH

Chuẩn bị báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018

Ban hành: 22/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 1694/UBND-KT

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP

Ban hành: 22/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 1704/UBND-CTXDGT

Ban hành: 22/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Quyết định số 1171/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Báo cáo số 33/BC-UBND

Tình hình nợ đọng và phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 1172/QĐ-UBND

Ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 1669/UBND-TH

Triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Quyết định số 1184/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc huyện Đông Hưng

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 1185/QĐ-UBND

Điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc các huyện: Vũ Thư, Quỳnh Phụ và Đông Hưng

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 1683/UBND-TCD

Phối hợp tổ chức tiếp công dân , giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Kỳ họp thứ Năm , Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file: