10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 1660/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất điều chỉnh

Ban hành: 27/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1662/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Thành Long để cho Công ty TNHH Một thành viên công nghiệp tàu thủy Diêm Điền thuê

Ban hành: 27/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1663/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty TNHH Thương mại Phạm Thanh Phong thuê đất tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy

Ban hành: 27/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1661/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất

Ban hành: 27/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1676/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất

Ban hành: 27/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1675/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Ban hành: 27/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1684/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 của Sở Xây dựng

Ban hành: 27/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1683/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 của Sở thông tin và truyền thông

Ban hành: 27/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1679/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 của Sở tài nguyên và môi trường

Ban hành: 27/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 2396/UBND-NC

Về việc tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ban hành: 27/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: