10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 3300/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Đông Phương, huyện Đông Hưng được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 14/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3302/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh diện tích, hình thức , thời hạn sử dụng đất tại Điều 1, Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 26/11/2017 của UBND tỉnh

Ban hành: 14/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3301/QĐ-UBND

V/v cho phép UBND xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trường Mầm non

Ban hành: 14/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 4854/UBND-KSTTHC

Về việc hướng dẫn công bố thủ tục hành chính

Ban hành: 14/12/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 4856/UBND-KSTTHC

Về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 14/12/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 4855/UBND-KSTTHC

Hướng dẫn niêm yết, công khai thủ tục hành chính

Ban hành: 14/12/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 3297/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường

Ban hành: 14/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 92/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 4-10/12/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 13/12/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Quyết định số 3285/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 của Sở lao động thương binh và xã hội

Ban hành: 13/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3276/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình tại xã Nguyên Xá huyện Đông Hưng

Ban hành: 13/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: