10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 2171/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 15/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2155/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Bắc Hà thuê đất tại Cụm công nghiệp Phong Phú, thành phố Thái Bình

Ban hành: 11/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2152/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 11/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2153/QĐ-UBND

Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần đầu tư phát triển doanh nghiệp

Ban hành: 11/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2155/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Bắc Hà thuê đất tại Cụm công nghiệp Phong Phú, thành phố Thái Bình

Ban hành: 11/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 23/CT-UBND

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

Ban hành: 10/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 3048/UBND-NC

Về việc hưởng ứng, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017

Ban hành: 10/08/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 3043/UBND-NNTNMT

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2017

Ban hành: 10/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 3044/UBND-NNTNMT

Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi

Ban hành: 10/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 36/TB-VP

Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 02/8/2017

Ban hành: 08/08/2017

Lãnh đạo ký: Phó CVP: Nguyễn Tuấn

Tải file: