10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 2321/UBND-NNTNMT

Về việc thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 22/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2323/UBND-NNTNMT

Về việc triển khai thực hiện các thông tư của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 22/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2322/UBND-NNTNMT

Về việc thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 22/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 1589/QĐ-UBND

Về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo

Ban hành: 21/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2294/UBND-NNTMT

Về việc khẩn trương triển khai các biện pháp tổ chức sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2017.

Ban hành: 21/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Thông báo số 32/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 12-18/6/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 20/06/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Quyết định số 1567/QĐ-UBND

Về việc gia hạn thời gian thuế đất cho Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà

Ban hành: 19/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1569/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuế đất đối với Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ y tế Thái Bình

Ban hành: 19/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 17/CT-UBND

Về việc tăng cường thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 16/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Quyết định số 1539/QĐ-UBND

Phê duyệt chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2025

Ban hành: 16/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: