Cấp Huyện - T.Phố
Kế hoạch đầu tư » Quyết định phê duyệt quyết toán công trình Xây dựng cơ bản
Thủ tục Quyết định phê duyệt quyết toán công trình Xây dựng cơ bản
Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện, thành phố

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện, thành phố

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND huyện, Thành phố

Thành phần hồ sơ

+ Thiết kế cơ sở được cơ quan thẩm quyền phê duyệt .

+ Hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế và dự toán với cơ quan có tư cách pháp nhân .

+ Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công được cơ quan có tư cách pháp nhân vẽ và thiết kế .

+ Dự toán công trình đã được cơ quan có tư cách pháp nhân thẩm tra thẩm định .

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án .

+ Hồ sơ mời thầu được cơ quan có tư cách pháp nhân lập\ (Nếu công trình tổ chức đấu thầu) .

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (Nếu công trình tổ chức đấu thầu) .

+ Biên bản mở hồ sơ dự thầu của chủ dự án . (Nếu công trình tổ chức đấu thầu) .

+ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu của tổ chức tư vấn mở thầu, kiến nghị của các tổ chức tư vấn mở thầu về đề xuất đơn vị được lựa chọn vào thi công xây dựng (Nếu công trình tổ chức đấu thầu).

+ Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu (Nếu công trình tổ chức đấu thầu).

+ Hợp đồng thi công xây lắp với nhà thầu được lựa chọn vào thi công xây lắp .

+ Quyết định khởi công công trình của cấp có thẩm quyền .

+ Hợp đồng tư vấn giám sát (Nếu chủ đầu tư không thực hiện tự giám sát) .

+ Quyết định thành lập ban quản lý, giám sát của chủ dự án .

+ Hồ sơ tổng hợp quyết toán của chủ dự án mà nhà thầu bao gồm:

   - Tổng hợp giá trị quyết toán công trình hoà thành .

   - Các biên bản nghiệm thu chi tiết và giai đoạn của nhà thầu xây dựng .

   - Biên bản nghiệm thu thống kê khối lượng công việc hoàn thành của chủ dự án và nhà thầu có xác nhận của tư vấn giám sát .

   - Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng của chủ dự án và nhà thầu .

   - Các báo cáo tổng hợp quyết toán công trình theo mẫu của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính .

+ Bản vẽ hoàn công công trình của nhà thầu xây lắp .

+ Tờ trình xin thẩm định quyết toán công trình của chủ dự án .

 

Số lượng hồ sơ (bộ) 02
Thời hạn giải quyết

Từ 7 đến 12 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan thẩm quyền quyết định : UBND huyện, thành phố

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Lệ phí

Phí thẩm định bằng 0,32% trên tổng mức đầu tư .

Tên mẫu đơn tờ khai

Mẫu số 01/Quyết toán dự án: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành;

Mẫu số 02/Quyết toán dự án: Các văn bản pháp lý có liên quan;

Mẫu số 03/Quyết toán dự án: Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm;

Mẫu số 04/Quyết toán dự án: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình hạng mục hoàn thành;

Mẫu số 05/Quyết toán dự án: Tài sản cố định mới tăng

Mẫu số 09/Quyết toán dự án: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành của dự án.

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.