Cấp Huyện - T.Phố
Lao động » Đề nghị trợ cấp tuất tái giá cho vợ liệt sỹ
Thủ tục Đề nghị trợ cấp tuất tái giá cho vợ liệt sỹ
Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện, thành phố

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị hưởng tuất tái giá c ủa đ ối t ư ợng có xác nhận của UBND xã

Xác nhận của trưởng tộc dòng họ liệt sĩ

Xác nhận của thân nhân gia đình liệt sĩ

Giấy chứng nhận thân nhân gia đình liệt sĩ (mẫu số 3-LS2) của Chủ tịch UBND xã

Biên bản xét đề nghị trợ cấp cho vợ liệt sĩ tái giá của hội đồng chính sách xã, xóm ( thôn), tỏ dân phố

Số lượng hồ sơ (bộ) 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Không quy định rõ thời gian

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH tỉnh đề nghị

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động TBXH huyện

c) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Giấy chứng nhận thân nhân gia đình liệt sĩ (mẫu số 3-LS2)

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ;

Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội;

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh

File đính kèm