Cấp Huyện - T.Phố
Lao động » Hỗ trợ tu sửa nhà ở gia đình chính sách
Thủ tục Hỗ trợ tu sửa nhà ở gia đình chính sách
Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện, thành phố

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

- Đơn xin hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, đối tượng ưu đãi người có công (mẫu số 11 - DN)

- Dự án hỗ trợ xây dựng sủa chữa nhà ở cho đối tượng có công

- Phiếu thẩm định dự án xây dựng, sửa chữa nhà ở đối tương người có công (mẫu 07 - TD/ DA

- Danh sách đề nghị hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở đôí tượng người có công .

- Quyết định của UBND tỉnh; huyện về việc hỗ trợ kinh phí tu sửa nhà ở dột nát cho đối tượng chính sách.

Số lượng hồ sơ (bộ) 3 bộ
Thời hạn giải quyết

60 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, Sở Lao động - TBXH

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng  lao động thương binh xã hội

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính-kế hoạch, UBND xã, thị trấn

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 91/1998/NĐ/CP ngày 09 tháng 11 năm 1998 của Chính Phủ ban hành điêù lệ xây dựng và quản lý quỹ

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh

File đính kèm