Sở Công thương
Lĩnh vực khác » Thẩm định thiết kế cơ sở hoặc bản vẽ thi công nhóm C
Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở hoặc bản vẽ thi công nhóm C
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ hợp lệ

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Sở Công thương Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

 - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo mẫu.

- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình bao gồm thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công.

- Các văn bản pháp lý có liên quan.          

Số lượng hồ sơ (bộ) 9 (bộ)
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc đối với các dự án nhóm C

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Thái Bình

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Thái Bình

c) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Lệ phí

Thu phí thẩm định thiết kế cơ sở theo mức thu “lệ phí thẩm định dự án đầu tư” được quy định tại Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

Tên mẫu đơn tờ khai

Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Thông tư  109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư