Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thẩm Định xây dựng » Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình vốn NSNN (Dự án nhóm A)
Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình vốn NSNN (Dự án nhóm A)
Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án

- Dự án đầu tư điều chỉnh xây dựng công trình gồm: Thuyết minh dự án điều chỉnh và thiết kế cơ sở điều chỉnh

- Dự án ban đầu được phê duyệt

- Văn bản cho phép điều chỉnh dự án và các văn bản pháp lý liên quan khác

Số lượng hồ sơ (bộ) 09 bộ
Thời hạn giải quyết

Thời gian phê duyệt dự án điều chỉnh: Bao gồm thời gian thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh; Thẩm định dự án điều chỉnh: Tính từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ: 45 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở Xây dựng chuyên ngành: Sở Xây dựng; Sở Giao thông; Sở NN&PTNT, Sở Công thương

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ