Cấp Huyện - T.Phố
Văn hóa » Xác nhận đơn xin cấp giấy phép tổ chức lễ hội.
Thủ tục Xác nhận đơn xin cấp giấy phép tổ chức lễ hội.
Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Phòng VH&TT huyện ( Thành phố)

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

·              Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.(Phòng VH&TT xác nhận và chuyển Sở VH, TT&DL tỉnh trình UBND tỉnh cấp giấy phép.)

·               Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng VH&TT huyện ( Thành phố)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng VH&TT huyện ( Thành phố)

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình xin phép mở lễ hội.

- Văn bản nêu rõ nguồn gốc, lịch sử lễ hội.

- Thời gian, địa điểm, kế hoạch, chương trình, nội dung lễ hội.

- Danh sách ban tổ chức lễ hội.

- Văn bản đồng ý của cơ quan ngoaị giao đối với lễ hội du nhập từ nước ngoài do cộng đồng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống hợp pháp tại VN tổ chức.

Số lượng hồ sơ (bộ) 02 bộ
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng VH&TT huyện ( Thành phố)

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện TTHC

Những lễ hội sau đây khi tổ chức phải xin cấp phép:

+Lễ hội tổ chức lần đầu;

+Lễ hội lần đầu được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn;

+Lễ hội được tổ chức định kỳ nhưng thay đổi nội dung, thời gian địa điểm.

+Lễ hội du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam.

+Lễ hội tôn giáo vượt ra khỏi khuôn viên cở sở thờ tự.

+Những lễ hội không thuộc quy định tại Điều 12(của quy chế ban hành theo Quyết định 39/2001/QĐ-BVHTT)mà kéo dài quá 3 ngày.

Những lễ hội sau đây khi tổ chức không phải xin cấp phép nhưng phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về VH-TT trước thời gian tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày về thời gian, địa điểm, nội dung và danh sách BTC lễ hội:

+Lễ hội dân gian được tổ chức định kỳ, thường xuyên liên tục

+Lễ hội lịch sử cách mạng tiêu biểu có ý nghĩa giáo dục truyền thống

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/1/2006 của Chính Phủ

Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001