The Web Part has timed out.

Phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2017

Nhằm kiểm soát công tác phát triển nhà ở năm 2017 và giai đoạn 2017-2020, ngày 19/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1257/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2017.