Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

28/10/2016


Sáng ngày 27/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về một sô nội dung quan trọng.

 

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Sáng ngày 27/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 23/10/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc phối hợp hành động của MTTQ, các đoàn thể, tổ chức quần chúng và lực lượng vũ trang; Báo cáo về tham gia ý kiến xây dựng tiêu chuẩn các chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; dự thảo Quy định về cơ chế giải trình trước cấp ủy, tổ chức đảng của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; Báo cáo quyết toán ngân sách đảng năm 2015, dự toán ngân sách đảng năm 2017; một số nội dung công tác cán bộ.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Thời gian qua, các cấp trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc phối hợp hành động của MTTQ, các đoàn thể, tổ chức quần chúng và lực lượng vũ trang”. Hoạt động phối hợp của MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang đã bám sát thực tiễn, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và các ngành. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng và an ninh, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở cơ sở, thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Các hoạt động phối hợp đã thực sự tạo ra sức mạnh tổng hợp, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng việc thực hiện Chỉ thị vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: nội dung, chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc còn chung chung, phân công trách nhiệm các thành viên chưa được rõ ràng, cụ thể, đôi khi chưa xác định rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp; hiệu quả phối hợp có nội dung chưa tương xứng với khả năng. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức và lực lượng vũ trang đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp hoạt động, trong đó tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng và an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh; tuyên truyền, vận động giải quyết hiệu quả những vấn đề, những địa phương có tình hình phức tạp về an ninh, quốc phòng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp thu ý kiến của các đại biểu, trên cơ sở nghiên cứu các văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tình hình thực tế của địa phương, chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn phương án phù hợp (ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU hay ban hành chỉ thị mới thay thế) nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả các hoạt động phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về dự thảo Quy định về cơ chế giải trình trước cấp ủy, tổ chức đảng của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc xây dựng và ban hành Quy định nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020”. Đây là Nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, một trong ba đột phá tăng trưởng kinh tế của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Nghị quyết đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm đến năm 2020, chỉ số PCI của tỉnh nằm trong top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và top 3 tỉnh, thành phố dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Hồng. Để đạt được mục tiêu trên, việc xây dựng quy định thực hiện cơ chế giải trình trước cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị khi chỉ số PCI của tỉnh bị tụt thứ hạng và không đạt mục tiêu kế hoạch hàng năm là cần thiết, để từ đó xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục kịp thời. Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đại biểu vào dự thảo Quy định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể từng đối tượng và nội dung phải giải trình.

Đối với dự thảo Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thiện văn bản trước khi đưa ra xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Về việc tham gia ý kiến xây dựng tiêu chuẩn các chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

 

 

Theo Baothaibinh.com.vn