Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

08/11/2016


Sáng ngày 7/11/2016, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị dự hội nghị.

Các đại biểu thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo quy định về trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống bao gồm 4 chương, 9 điều. Quy định này áp dụng đối với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, Bí thư các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  Dự thảo Quy định giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, gồm 3 chương, 14 điều.  Quy định này quy định về mục đích, nguyên tắc, chế độ, chủ thể, nội dung, phương pháp, hình thức và xử lý kết quả giám sát; trách nhiệm và thẩm quyền của chủ thể giám sát; trách nhiệm và quyền của đối tượng giám sát và tổ chức, cá nhân có liên quan đến đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được giám sát.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Đặng Trọng Thăng,  Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao cho cơ quan soạn thảo cần bám sát các văn bản của Trung ương, nhất là Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa dự thảo quy định về trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống; Dự thảo Quy định giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo ngắn gọn, xúc tích, thiết thực, cụ thể, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện; rõ đối tượng, rõ nội dung, phương pháp; chủ động nắm chắc tình hình, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ đảng viên, phẩm chất, đạo đức, lối sống, uy tín của cán bộ; tăng cường năng lực tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ tương xứng, ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Duy Huy