Thông báo tuyển chọn chức danh lãnh đạo

03/04/2017


* Thông báo số 282-TB/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc tuyển chọn chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình.

Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây

* Thông báo số 133/TB-SNV ngày 08/2/2017 của Sở Nội vụ về việc tuyển chọn chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Nội dung chi tiết xem tại đây