Thông báo số 329-TB/TU ngày 28/7/2017 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc tuyển chọn chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

28/07/2017


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
Các bài viết khác