Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn trong đầu tư và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2017

07/06/2017


Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn trong đầu tư và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2017. Sau khi nghe Văn phòng UBND tỉnh trình bày Báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp năm 2016 và đến hết tháng 4 năm 2017, ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị của các doanh nghiệp và trả lời của các sở, ngành liên quan; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Phân xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Xuất khẩu MXP (Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố)

Trên cơ sở chủ trương, quan điểm, cơ chế chính sách và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và với phương châm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các doanh nghiệp, về cơ bản các kiến nghị của doanh nghiệp đã được các sở, ngành liên quan trả lời, giải đáp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Để thực hiện thành công những mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra cho cả chặng đường 5 năm tới, trước mắt là năm 2017 đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị cần bám sát định hướng chung trong phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, đó là: Khai thác triệt để những tiềm năng, lợi thế của tỉnh nông nghiệp với mục tiêu lớn nhất là công nghiệp hóa nền nông nghiệp, chuyển sản xuất nông nghiệp hiện nay thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa; ứng dụng tối đa công nghệ và khoa học vào khu vực nông nghiệp.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh xác định 5 đột phá chiến lược: Quyết liệt hơn nữa để nâng giá trị trên mỗi vùng sinh thái; Tập trung hình thành những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong cả trồng trọt chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; Hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phục vụ nông nghiệp; Thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp, tập trung đào tạo nguồn nhân lực quản trị và lao động tay nghề cao; Khai thác dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, du lịch trải nghiệm, du lịch đồng quê, du lịch sinh thái. Để thực hiện 5 đột phá đó, tỉnh xác định 3 giải pháp: Quy hoạch lại các vùng; Nâng cao nhận thức, thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp;Tích tụ đất đai.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, tỉnh chủ trương hướng về phía biển, kể cả dịch vụ để khai thác tiềm năng, lợi thế vùng ven biển, bảo đảm an ninh quốc phòng, giải quyết vấn đề về biến đổi khí hậu. Vùng nội đồng ưu tiên các dự án đầu tư vào những khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung đã được quy hoạch, thu hút những dự án không gây ô nhiễm môi trường và sử dụng nhiều lao động nông thôn để giảm lao động trong nông nghiệp, tạo điều kiện tích tụ đất đai.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, tỉnh chủ trương tiến thẳng lên dịch vụ chất lượng cao. Không sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ.  

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ ra một số nhiệm vụ cụ thể: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo tinh thần các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh để có kế hoạch cụ thể, giải pháp rõ ràng và quyết tâm cao cho từng tháng/quý để thực hiện những mục tiêu, giải pháp của tỉnh đề ra. Các Ban chỉ đạo, các ngành chức năng và các địa phương tập trung đôn đốc thực hiện tiến độ các dự án đã đăng ký nhằm biến chủ trương, dự định của doanh nghiệp thành hiện thực. Theo thẩm quyền, tiếp tục rà soát, cam kết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp một cách thực chất theo đúng quy định của pháp luật; kể cả khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp đang tìm hiểu đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn của sở, ngành, địa phương mình.

Khối doanh nghiệp nhà nước từng bước xây dựng lộ trình để thoái vốn nhà nước ở các doanh nghiệp thuộc khu vực này theo nguyên tắc: Tính đúng, tính đủ và bán một lần số cổ phần còn lại của nhà nước để thực hiện chủ trương xã hội hóa các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư; áp dụng nhiều hình thức quản lý (đầu tư công, quản trị tư; đầu tư tư, quản trị tư) nhằm tạo cơ hội cho các thành phần kinh tế đầu tư và phát triển.

Khối doanh nghiệp tư nhân tập trung giải phóng đầy đủ và toàn diện sức sản xuất, bảo đảm không vi phạm các quy định hiện hành của pháp luật với phương thức: Doanh nghiệp được sản xuất, kinh doanh những gì nhà nước không cấm. Phấn đấu kinh tế tư nhân của tỉnh phải trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương.

Để đảm bảo công bằng xã hội và sự phát triển lành mạnh của kinh tế tư nhân: Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết liệt thực hiện việc chuyển đổi mạnh mẽ các hộ sản xuất kinh doanh có đủ điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời gian từ nay đến giữa năm 2018.

UBND tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính với tinh thần rút ngắn 50% thời gian so với hiện nay nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ; có cơ chế giám sát, cơ chế hậu kiểm, hậu đôn đốc thực hiện những chủ trương, chỉ đạo của tỉnh; đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

 

Nguyễn Tùng