Toàn tỉnh có 510 dự án đi vào sản xuất

09/06/2017


Tháng 5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 08 dự án với tổng vốn đăng ký 455,1 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 942 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 116.955,4 tỷ đồng, trong đó có 510 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh, số lao động theo dự án trên 113.000 người.

Nhiều nhà máy dệt sợi quy mô lớn đang hình thành ở các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong tháng, toàn tỉnh cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 39 doanh nghiệp và 09 chi nhánh, văn phòng đại diện với số vốn đăng ký mới là 149,8 tỷ đồng bằng 87% về số lượng và bằng 79% về vốn so với cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 269 doanh nghiệp và 44 chi nhánh, văn phòng đại diện với vốn đăng ký mới là 1.850,3 tỷ đồng, bằng 110,7% về số lượng và bằng 133,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; xác nhận đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho 44 doanh nghiệp; 21 doanh nghiệp tự giải thể, phá sản.

Đến nay, toàn tỉnh có 5.215 doanh nghiệp, 634 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng kí là 47.561,7 tỷ đồng.

Nguyễn Tuấn