Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và thực hiện công tác tiếp công dân

19/05/2017


Ngày 19/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và thực hiện công tác tiếp công dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

Giám đốc sở, thủ trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Thực hiện tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp công dân đúng lịch, đúng thành phần tiếp công dân. Lịch Tiếp công dân phải được ban hành ngay từ đầu năm hoặc cuối năm trước. Lịch Tiếp công dân phải công khai tại Trụ sở Tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; định kỳ hàng tháng phải có báo cáo bằng văn bản kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư, vụ việc do Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân chuyển về trong tháng. Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện việc tiếp công dân theo quy định; chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở, không để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vượt cấp.

Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc các Giám đốc sở, thủ trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đơn vị thực hiện, xây dựng Kế hoạch kiểm tra, thanh tra. Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nội dung chi tiết Chỉ thị xem tại đây

 

 

Quang Huy