Sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

19/05/2017


Hôm nay, ngày 19/5, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta long trọng tổ chức kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Ảnh tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, trọn đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, đem lại độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Mỗi chiến công và thành tựu mà Đảng ta và dân tộc ta giành được đều bắt nguồn từ công lao trời biển và gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bác đã để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau một di sản hết sức quý báu và vô giá, đó là: thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cả thế giới công nhận và tôn vinh.

Trên chặng đường phát triển và đi lên của đất nước, Đảng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đảng đặc biệt coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến quan trọng và lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc cho nhân dân, để Đảng ta mãi “là đạo đức, là văn minh” như tâm niệm của Bác Hồ kính yêu. Đây cũng là nhân tố quan trọng để Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh hơn trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Thái Bình 5 lần, Người đã để lại cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh những lời dạy bảo ân cần, sâu sắc và lòng yêu thương vô bờ bến. Khắc ghi lời Bác dạy, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tình cảm thiêng liêng, lòng thành kính và biết ơn sâu sắc nhất. Khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị dấy lên phong trào thi đua học và làm theo Bác, người tốt, việc tốt báo công dâng Bác; đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình làm theo Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Với mỗi người dân Việt Nam, ngày 19/5 hàng năm đã trở thành ngày kỷ niệm thiêng liêng, một ngày trọng đại, có ý nghĩa sâu sắc. Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa hơn khi các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Thiết thực kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác, mỗi chúng ta không chỉ thể hiện lòng tôn kính vị lãnh tụ kính yêu mà hơn lúc nào hết phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh cần quán triệt, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn, gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng địa phương, đơn vị; coi trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

Càng thương nhớ Bác, trân trọng và ghi sâu công lao trời biển của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Thái Bình càng nêu cao tinh thần trước Đảng, trước Tổ quốc, nguyện ra sức thi đua, không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo Baothaibinh.com.vn