Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản năm 2017

14/06/2017


Nhằm mục địch quan trắc môi trường vùng nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững, hiệu quả, ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản năm 2017.

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng quan trắc gồm: Môi trường vùng nuôi ngao bãi triều 02 huyện ven biển; Môi trường vùng nuôi tôm nước lợ; Môi trường khu vực nuôi cá lồng trên sông tại 02 khu vực phân bố lồng/bè mật độ cao.

Địa điểm quan trắc gồm: Vùng nuôi tôm nước lợ xã Thái Thượng (huyện Thái Thụy), khu vực Cửa Lân, xã Đông Minh, xã Đông Hải (huyện Tiền Hải); Nuôi cá lồng trên sông xã Vũ Đoài (huyện Vũ Thư) và xã Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh Hoàng (huyện Quỳnh Phụ).

Kế hoạch giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với đơn vị quan trắc môi trường thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị quan trắc môi trường thực hiện Kế hoạch quan trắc; Khi nhận được kết quả quan trắc, kịp thời cảnh báo đến cơ quan quản lý thủy sản cấp huyện, xã có vùng quan trắc, hướng dẫn các các biện pháp xử lý, phòng ngừa.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chất lượng môi trường nước mặt vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; trao đổi, cung cấp thông tin, kết quả quan trắc môi trường nước sông, nước biển trên địa bàn tỉnh liên quan đến phát triển nuôi trồng thủy sản nhằm phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất nuôi trồng thủy sản. Cung cấp thông tin liên quan đến môi trường cho đơn vị quan trắc và các cơ quan quản lý khi thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu có liên quan.

UBND các huyện trong vùng quan trắc chỉ đạo các phòng, bộ phận có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã trong vùng quan trắc phối hợp với đơn vị quan trắc, các đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch quan trắc đã được phê duyệt. Chỉ đạo, triển khai kịp thời các biện pháp xử lý, phòng ngừa và khắc phục khi nhận được bản tin quan trắc, cảnh báo môi trường của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND xã và hộ nuôi trồng thủy sản trong vùng quan trắc phối hợp, hỗ trợ đơn vị quan trắc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch quan trắc môi trường được kịp thời, hiệu quả. Khi phát hiện môi trường có diễn biến bất lợi hoặc có nguy cơ bất lợi cho hoạt động nuôi trồng thủy sản ở địa phương, hộ nuôi báo ngay cho UBND xã. Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm theo dõi, giám sát môi trường tại cơ sở nuôi trồng thủy sản; thu thập, ghi chép đầy đủ các số liệu, thông tin có liên quan và kịp thời cung cấp thông tin, số liệu về môi trường khi có yêu cầu của cơ quan quản lý; Áp dụng các biện pháp xử lý, phòng ngừa, khắc phục theo hướng dẫn của cơ quan quản lý yêu cầu.

Đơn vị quan trắc môi trường lấy mẫu, phân tích, xử lý số liệu, tổng hợp kết quả quan trắc và biên soạn bản tin quan trắc theo kế hoạch quan trắc môi trường được phê duyệt.Trong vòng 03 ngày kể từ khi thu mẫu, đơn vị quan trắc phải gửi báo cáo và bản tin quan trắc môi trường đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bùi Huyền

 


 

Bùi Huyền