Hội nghị Báo cáo viên học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

07/07/2018


Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 13/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng”, ngày 06/7/2018 tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu dự Hội nghị được các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá và nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết trên được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua đã đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài có ý nghĩa quan trọng tới sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu sắc, trực tiếp tới đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. 

Đây là 01 trong 03 Hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức, cùng với  Hội nghị dành cho cán bộ hưu trung, cao cấp và Hội nghị dành cho hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh. Hội nghị được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 13/6/2018.

Quỳnh Anh