Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, khai thác cát, hàng lang bảo vệ công trình đường bộ

09/07/2018


Ngày 05/7/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2383/UBND-NNTNMT về việc tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, khai thác cát, hàng lang bảo vệ công trình đường bộ.

Công văn nêu rõ, hiện nay ở địa phương việc quản lý sử dụng đất đai còn nhiều hạn chế, không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; việc khai thác tài nguyên nước và khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp; quản lý sử dụng đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ công trình đường bộ còn nhiều phức tạp. Để chấn chỉnh và khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trường các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn quản lý, bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư.

Về công tác quản lý tài nguyên nước và khai thác cát, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị, Sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình cá nhân đang khai thác sử dụng nước ngầm tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị só 25/CT-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và khai thác nước ngầm trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, hộ gia đình cá nhân đang khai thác, sử dụng nước ngầm để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng lộ trình hạn chế khai thác nước ngầm; chấm dứt việc khai thác, sử dụng nước ngầm và chuyển sang khai thác, sử dụng nước mặt, xử lý nước bảo dảm quy chuẩn hiện hành của Nhà nước trước ngày 31/12/2018.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, có liên quan và UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm khai thác cát trên các tuyến sông thuộc địa bàn quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác, kinh doanh cát; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác quản lý đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ công trình đường bộ, UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT các sở, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm diện tích đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ công trình đường bộ, nhất là trên các tuyến đường mới được đầu tư xây dựng.

Nghiêm cấm các địa phương thực hiện chuyển đổi mục đích và cấp bán đất làm nhà ở không theo quy hoạch được duyệt ở hai bên đường, nhất là các tuyến đường được đầu tư xây dựng mới.

 

Thùy Minh