Tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Nghị quyết 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

05/07/2018


Sáng ngày 4/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ Thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 18/9/2014 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chỉ đạo các ban của Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trên cơ sở các văn bản của tỉnh đã tiếp tục cụ thể hóa và quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của cấp ủy địa phương, đơn vị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, của huyện, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp, góp phần quyết định ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Sau 10 năm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 22-TQ/TW, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hầu hết các loại hình tổ chức cơ sở đảng đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình; kịp thời xây dựng và tích cực bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc; tăng cường mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, bảo đảm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp thực tiễn ở từng ngành, địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên ngày càng được quan tâm, qua đó phát hiện sớm và khắc phục kịp thời những tồn tại, yếu kém, góp phần từng bước nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW và Nghị quyết 22-NQ/TW, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã phát biểu làm rõ những kết quả, hiệu quả cũng như các tồn tại, hạn chế, đồng thời phân tích nguyên nhân và đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy cấp huyện và cơ sở; việc chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội và thực hiện chính sách cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy huyện, cấp ủy xã nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương thức đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; việc phân công cấp ủy viên trực tiếp phụ trách cơ sở và tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên vi phạm; công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp, quản lý và phân công đảng viên…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh những mặt được nổi bật sau 10 năm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 22/NQ-TW: Nhận thức của cấp ủy đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng lên rõ nét với việc xác định mọi nhiệm vụ chính trị đều đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của cấp ủy đảng; Tổ chức cơ sở đảng được củng cố với ngày càng nhiều loại hình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế ở từng ngành, địa phương, đơn vị; Chế độ sinh hoạt đảng duy trì nề nếp, nội dung sinh hoạt bảo đảm tính phong phú, đa dạng, sát thực và thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được phát huy, từng bước đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở; Công tác phát triển đảng và đảng viên được chú trọng, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên trong khối nhà trường, công nhân và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế: Quy mô của một số tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở nông thôn, các đơn vị sự nghiệp chưa thực sự hợp lý; Cơ cấu đảng viên ở một số khu vực chưa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo; Việc xác định nội dung và phương thức lãnh đạo ở không ít tổ chức cơ sở đảng còn nhiều lúng túng; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên  còn yếu kém… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy đảng các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục bảo đảm thường xuyên, liên tục, nội dung phong phú, hình thức đa dạng để mọi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, từ đó xác định bổn phận của mình trong thực hiện yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, khẩn trương rà soát, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với quy mô, tính chất, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt đảng bảo đảm nội dung sinh hoạt sát thực, phù hợp với từng loại hình, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; phân công nhiệm vụ đảng viên cụ thể, định kỳ kiểm điểm thường xuyên, liên tục việc triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trẻ, đặc biệt trong các đoàn thể chính trị, doanh nghiệp, khu vực nông thôn… để từng bước xây dựng lực lượng cốt cán bảo đảm vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn nội bộ, bức xúc theo quy định của pháp luật.

Đối với Chỉ thị 36-CT/TW, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai trong toàn tỉnh với sự thực hiện nghiêm túc của tất cả cấp ủy, tổ chức đảng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Kết quả, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức thành công, cấp ủy khóa mới bắt nhập nhanh, đảm đương tốt nhiệm vụ mới, thể hiện bằng thực tế kết quả thực hiện các mục tiêu của đại hội vượt và đạt cao. Để tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung vào 3 nhiệm vụ trong tâm: Chủ động tổng kết, nghiêm túc rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, từ công tác chuẩn bị đến việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; rà soát quy hoạch, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, tránh tình trạng bị động; đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch, thành lập các ban phục vụ, chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Khẩn trương kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, cả về tổ chức triển khai thực chỉ đạo của cấp trên cũng như các mục tiêu đại hội đề ra, phân tích tiến độ, kết quả thực hiện để tiếp tục xác định nhiệm vụ, giải pháp khả thi trong tình hình mới.

 

Hà Trần