UBND tỉnh họp nghe Sở Nội vụ báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính năm 2017

11/07/2018


Sáng ngày 10/7, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Nội vụ báo cáo phân tích, đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2017 của tỉnh; công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2017; giải pháp khắc phục số lượng công chức còn thiếu của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố tham dự cuộc họp.

Năm 2017, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt 77/100 điểm (tăng 0,59 điểm so với năm 2016), xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh đạt 75,66%. Qua kết quả điều tra xã hội học, khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 11,35/12 điểm. Đối với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 cho thấy: Chỉ số cải cách hành chính trung bình của 17 sở, ban, ngành là 80,04 điểm với lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt cao nhất 99,93% số điểm tối đa; của 8 huyện, thành phố là 80,11 điểm với lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính đạt cao nhất 96,25% số điểm tối đa. Theo kết quả trên, có 8 sở và 3 huyện xếp loại khá; 9 sở và 5 huyện xếp loại trung bình.

Về biên chế công chức, tính đến thời điểm 30/6/2018 có mặt 1.823 người, trong đó công chức hành chính các sở, cơ quan tương đương và các đơn vị trực thuộc sở là 1.153 người và công chức hành chính UBND huyện, thành phố là 670 người. Biên chế thiếu là 205 người, sau khi trừ số biên chế phải tinh giản năm 2018 (36 người) thì số biên chế thiếu là 169 người. Sở Nội vụ tham mưu giải pháp khắc phục thực trạng công chức thiếu là tuyển dụng đặc cách để phục vụ bố trí sắp xếp nhân sự khi tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch 45/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh và tuyển dụng đặc cách đối với các vị trí việc làm còn thiếu gây ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị hành chính. Số công chức còn thiếu sau khi thực hiện các giải pháp này, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Sau khi nghe các ý kiến phân tích, đánh giá của giám đốc các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố; cũng như phát biểu của lãnh đạo Sở Nội vụ làm rõ hơn những vấn đề còn vướng mắc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Để nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới, các sở, ngành được giao chủ trì thực hiện các tiêu chí nghiêm túc xem xét, rút kinh nghiệm, đặc biệt đối với các tiêu chí thành phần bị mất điểm hoặc không có điểm năm 2017, từ đó có các giải pháp khắc phục kịp thời. Giám đốc các sở, ban, ngành phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động tham mưu việc triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định các nội dung công việc theo quy định của Bộ Nội vụ, phấn đấu đạt điểm tối đa đối với mỗi tiêu chí, tiêu chí thành phần của chỉ số cải cách hành chính. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị áp dụng những giải pháp, cách làm mới mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả triển khai công tác cải cách hành chính tại tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ngay việc công bố công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích theo đúng lộ trình các đơn vị đã đăng ký; nghiên cứu, đề xuất mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống xã hội theo hướng tổ chức đấu thầu, thuê dịch vụ của nhà cung cấp để đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính.

Về chỉ số SIPAS, để ngày càng nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thành phố quan tâm đầu tư kinh phí, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn cải thiện cải thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, cung cấp thêm trang thiết bị và những vật dụng cần thiết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai và thông tin đầy đủ, kịp thời về quy trình giiar quyết các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử để người dân dễ tiếp cận và tra cứu. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại các phòng, ban, đơn vị mà không thông qua Bộ phận một cửa; những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, có những yêu cầu trái quy định. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, tổ chức biết và sử dụng các dịch vụ hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện trên Internet; Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào những lĩnh vực liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp; Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, thái độ giao tiếp… cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về việc khắc phục tình trạng thiếu công chức, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình tiến hành rà soát, xác định số lượng công chức còn thiếu, chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời đề xuất giải pháp giải quyết các tồn tại trong quản lý, sử dụng công chức báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nội vụ trước ngày 30/8/2018.

Hà Trần